• کاربرد اصلی:
  • پولیش و یا پرداخت اولیه سطوح فلزی مختلف.
  • سایر مزایا:
  • دمای ذوب مناسب
  • توانایی پولیش و پرداخت بالا
  • اندازه مناسب