دسته بندی محصول

نشت گیر دوقلوی ایستاب
880,000 ریال 880,000 ریال 880000.0 IRR
درزگیر سیلندر هولتس
2,250,000 ریال 2,250,000 ریال 2250000.0 IRR
مایع نشت گیر رادیاتور BSK
450,000 ریال 450,000 ریال 450000.0 IRR
پودر نشت گیر رادیاتور BSK
250,000 ریال 250,000 ریال 250000.0 IRR
نشت گیر تک ایستاب
400,000 ریال 400,000 ریال 400000.0 IRR
نشت گیر رادیاتور و سیلندر آبرو
2,100,000 ریال 2,100,000 ریال 2100000.0 IRR
پودر نشت گیر رادیاتور و سیلندر آبرو
400,000 ریال 400,000 ریال 400000.0 IRR
پودر اب رادیاتور ایستاب
300,000 ریال 300,000 ریال 300000.0 IRR
نشت گیر رادیاتور و مدار خنک کاری گتسان
810,000 ریال 810,000 ریال 810000.0 IRR
نشت گیر رادیاتور و سیلندر FIX
650,000 ریال 650,000 ریال 650000.0 IRR
نشت گیر سیلندر و سرسیلندر آذران
1,750,000 ریال 1,750,000 ریال 1750000.0 IRR
پودر نشت گیر رادیاتور آذران
150,000 ریال 150,000 ریال 150000.0 IRR
نشت گیر رادیاتور ام-طوسی M-TOOSI
350,000 ریال 350,000 ریال 350000.0 IRR
نشت گیر سیلندر و رادیاتور واندروالس
500,000 ریال 500,000 ریال 500000.0 IRR
نشت گیر رادیاتور و سیلندر واندروال
300,000 ریال 300,000 ریال 300000.0 IRR
نشتی گیر روغن هیدرولیک واندروالس
660,000 ریال 660,000 ریال 660000.0 IRR
مایع نشت گیر سیلندر خودرو واندوال
450,000 ریال 450,000 ریال 450000.0 IRR